"Spędź noc z Wojtkiem" - regulamin konkursu

cz 21 kwietnia 2016

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu "Spędź noc z Wojtkiem".


§ 1

Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”)
2. Organizatorem Konkursu jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 469644, z kapitałem zakładowym w wysokości 441.176.000 zł (w całości wpłacony), NIP: 521-00-82-774
3. Fundatorem nagród jest firma ITI NEOVISION S.A.
4. Konkurs jest przeprowadzony w postach konkursowych na tablicy fanpage Canal+ Sport w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/canalplussport
5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook ® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2

Czas trwania konkursu
1. Czas trwania konkursu określa organizator, informując o rozpoczęciu i zakończeniu w poście w serwisie Facebook.

§ 3

Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą przynajmniej 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) - akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu.

§ 5

Zasady udziału w konkursie
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która w okresie wskazanym
przez Organizatora prześle w wiadomości prywatnej zdjęcie konkursowe.
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie za pośrednictwem profilu CANAL+ SPORT na Facebooku zabawnego komentarza do jednego ze zdjęć konkursowych. 4 zdjęcia, do których należy przesyłać komentarze zostaną wybrane przez Organizatora i opublikowane na profilu CANAL+ SPORT na Facebooku.
4. Jeden Użytkownik może przesłać dowolną liczbę zdjęć.
5. Spośród uczestników Komisja Konkursowa wybierze osoby, których zdjęcia zostaną poddane dodatkowemu głosowaniu przez kibiców (w postaci „lajków”) na profilu facebookowym CANAL+ SPORT.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez wskazanie w komentarzu pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej wysłanej do Uczestników wytypowanych przez osoby głosujące (dalej: „Zwycięzców”). W terminie nie dłuższym niż 7(siedem) dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wygranej na wskazany wyżej adres mailowy, Zwycięzcy zobowiązani są odesłać pocztą elektroniczną, z adresu mailowego, na który otrzymali tę informację, następujące informacje niezbędne do dostarczenia nagrody:
1. swoje imię i nazwisko,
2. adres na terytorium Polski, na jaki ma zostać dostarczona Nagroda,
3. numer telefonu kontaktowego,
7. W przypadku niepodania przez Zwycięzców Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody.
8. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom, którzy je uzyskali, poprzez ich przesłanie za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy Zwycięzcy podany przez niego zgodnie z pkt 8 powyżej, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.
9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez osoby biorące udział w głosowaniu.
10. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c. którzy nadeślą Prace zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
d. naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
e. podejmował lub podejmuje próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie i uzyskaną w Konkursie liczbę głosów;
13. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
14. Przesyłając swoje zdjęcia Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację na profilu Facebook CANAL+ SPORT.

§ 6

Wyłonienie zwycięzców
1. Nagrodami w konkursie jest wizyta w redakcji CANAL+ SPORT podczas transmisji meczu NBA komentowanego przez Wojciecha Michałowicza.
2. Organizator ma prawo wykorzystać zwycięskie Prace – zawierające wizerunek uczestnika konkursu (udostępniony dobrowolnie) - którym zostaną przyznane przez Komisję Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora.

§ 7

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ostatecznej daty zakończenia konkursu. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: ITI NEOVISION S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy Al. Gen. W. Sikorskiego 9 z dopiskiem „Zdjęcia z wąsami” w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora) lub drogą elektroniczną na adres: sport.ncplus@prplus.pl Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami oraz wydania nagród.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy.
3. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.
4. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 9

Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.


POLECANE

 

 

Borek i Żewłakow dołączają do CANAL+

NOWE TRANSFERY W REDAKCJI
 

NBA Playoffs

OGLĄDAJ MECZE NAJLEPSZEJ KOSZYKARSKIEJ LIGI ŚWIATA
 

Skróty meczów Premier League

ZOBACZ WSZYSTKIE BRAMKI
 

LaLiga Santander

MECZE W CANAL+
 

Królowie remisów

NAHORNY O ARSENALU
 

Bez Fabiańskiego ani rusz

NAHORNY O WEST HAMIE